Đầu ghi kỹ thuật số

WIT-8504TAHN

 • Hỗ trợ 5 in 1 , AHD, Analog, IP, CVI, TVI
 • Chuẩn HD 1080 / Cổng HDMI.
 • 4 cổng camera chuẩn full 1080
 • Hỗ trợ NTSC/PAL/LAN/Internet.
 • Hỗ trở chuẩn H.246, chuẩn AHD, D1, IPC.
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh.
 • Chức năng Auto Add tự tìm IP phù hợp hệ thống.
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB.
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động.
 • Giá: 2,600,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8204TAHN

 • Chuẩn HD / Cổng HDMI.
 • 4 cổng camera chuẩn full AHD, Analog, IP.
 • Hỗ trợ NTSC/PAL/LAN/Internet.
 • Hỗ trở chuẩn H.246, chuẩn AHD, D1, IPC.
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh.
 • Chức năng Auto Add tự tìm IP phù hợp hệ thống.
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB.
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động.
 • Giá: 2,600,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8208TAHN

 • Chuẩn HD / Cổng HDMI.
 • 8 cổng camera chuẩn full AHD, Analog, IP.
 • Hỗ trợ NTSC/PAL/LAN/Internet.
 • Hỗ trở chuẩn H.246, chuẩn AHD, D1, IPC.
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh.
 • Chức năng Auto Add tự tìm IP phù hợp hệ thống.
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB.
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động.
 • Giá: 3,400,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8116QAHN

 • Chuẩn HD / Cổng HDMI / P2P.
 • 16 cổng camera chuẩn full AHD, Analog, IP.
 • Hỗ trợ NTSC/PAL/LAN/Internet.
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB.
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động.
 • Giá: 6,545,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8216TAHN

 • Chuẩn HD / Cổng HDMI.
 • 16 cổng camera chuẩn full AHD, Analog, IP.
 • Hỗ trợ NTSC/PAL/LAN/Internet.
 • Hỗ trở chuẩn H.246, chuẩn AHD, D1, IPC.
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh.
 • Chức năng Auto Add tự tìm IP phù hợp hệ thống.
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB.
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động.
 • Giá: 7,200,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8132MAHN

 • Chuẩn HD / Cổng HDMI.
 • 32 cổng camera chuẩn full AHD, Analog, IP.
 • Hỗ trợ NTSC/PAL/LAN/Internet.
 • Hỗ trở chuẩn H.246, chuẩn AHD, D1, IPC.
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh.
 • Chức năng Auto Add tự tìm IP phù hợp hệ thống.
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB.
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động.
 • Giá: 18,000,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8132SAHN

 • 32 cổng camera chuẩn full AHD, Analog, IP.
 • Hỗ trợ NTSC/PAL/LAN/Internet.
 • Hỗ trở chuẩn H246, chuẩn AHD, D1, IPC.
 • Hỗ trợ usb 3G
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh.
 • Chức năng Auto Add tự tìm IP phù hợp hệ thống.
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB.
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động.
 • Giá: 23,700,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8504SAHN

 • 4 cổng camera chuẩn full AHD, CVI, TVI, Analog, Ip chuẩn 1080
 • Hỗ trợ NTSC/PAL / LAN / Internet
 • Hỗ trợ chuẩn H264, chuẩn AHD, D1, IPC
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh
 • Chức năng AutoAdd tự tìm IP phù hợp với hệ thống
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động, Chuẩn 1080P
 • Giá: 2,400,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8508TAHN

 • 8 cổng camera chuẩn full AHD, TVI, CVI, Analog, Ip chuẩn 1080
 • Hỗ trợ NTSC/PAL / LAN / Internet
 • Hỗ trợ chuẩn H264, chuẩn AHD, D1, IPC
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh
 • AutoAdd - tự tìm IP phù hợp hệ thống
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB/1HDD,
 • Phần mềm xem qua điện thoại : Erocam (Eseenet) Chuẩn 1080P
 • Giá: 3,900,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

 

 

WIT-8516TAHN

 • 16 cổng camera chuẩn full AHD, TVI, CVI, Analog, Ip
 • Hỗ trợ NTSC/PAL / LAN / Internet
 • Hỗ trợ chuẩn H264, chuẩn AHD, D1, IPC
 • Thay đổi thông số thiết lập nhanh
 • AutoAdd - tự tìm IP phù hợp hệ thống
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB/1HDD,
 • Phần mềm xem qua điện thoại : Erocam (Eseenet) Chuẩn 1080P
 • Giá: 7,250,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.

WIT-8540N

 • 4 cổng camera, hỗ trợ hệ NTSC/PAL
 • Hỗ trợ NTSC/PAL / LAN / Internet
 • Remote, Hỗ trợ chuẩn 1080P
 • Giá chưa có HDD, S/p 4.000GB
 • Hỗ trợ xem qua điện thoại di động
 • Giá: 2,100,000 VNĐ
 • Liên hệ: 08 62821288 – 08 62832888 – 08 2216 6888 – 08 6681 0033 – 08 66810011 – 08 6283 2888.